GANTEK TEKNOLOJİ BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCILARINA VE KATILIMCI ADAYLARINA YÖNELİK AYDINLATME METNİ

Veri sorumlusu sıfatını haiz Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Gantek”) olarak Gantek Akademi adı altında düzenlediğimiz eğitim programları kapsamında siz eğitim programı katılımcılarına ve katılımcı adaylarına ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (birlikte “KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimizin siz eğitim programı katılımcılarına ve katılımcı adaylarına yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleri

Aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen kişisel verileriniz (“kişisel verileriniz”) Şirketimiz tarafından, kayıt, ücret temini, pazarlama, faturalandırma ve eğitim programının yürütülmesi süreçleri doğrultusunda; elektronik, sözlü veya yazılı olarak fiziki veya elektronik ortamlarda aşağıda Tablo-1’de yer alan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’nın ilkeleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Tablo-1

İşlenme Amaçları

Kişisel Veri

Hukuka Uygunluk Sebepleri

Eğitim programına kayıt yapılması

 • Kimlik bilgisi (isim, soy isim)
 • İletişim bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası)
 • Mesleki deneyim bilgisi (çalışılan kurum ve unvan)

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md.5/2(f))

Ücret tahsili 
 • Kimlik bilgisi (isim, soy isim, TCKN)
 • Finans bilgisi (Eğitim ücreti bilgisi, ödeme bilgileri)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (md.5/2(c))

Faturalandırma

 • Kimlik bilgisi (isim, soy isim, TCKN)
 • Finans bilgisi (Eğitim ücreti bilgisi, ödeme bilgileri)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md.5/2(ç))


Eğitim programları hakkında pazarlama yapılması 

 • Kimlik bilgisi (isim, soy isim)
 • İletişim bilgisi (telefon numarası, e-posta adresi)

Açık Rıza (md.5/1)

Eğitim programının yürütülmesi

 • Kimlik bilgisi (isim, soy isim)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (md.5/2(c))

 • Görsel ve işitsel kayıtlar (ses ve görüntü kaydı)

Açık Rıza (md.5/1)

Eğitim katılımcılarına sertifika verilmesi

 • Kimlik bilgisi (isim, soy isim)
 • İletişim bilgisi (e-posta adresi)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (md.5/2(c))

Eğitim katılımcılarının iş olanakları açısından değerlendirilmesi

 • Kimlik bilgisi (isim, soy isim)
 • İletişim bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası)
 • Mesleki deneyim bilgisi (çalışılan kurum, unvan)
 • Diğer (CV'de katılımcının kendi inisiyatifi doğrultusunda belirttiği diğer bilgiler)

Açık Rıza (md.5/1)

 

 

 

2. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

2.1. Yurt İçi Aktarım

Yukarıda anılan kişisel verilerinizin aşağıda anılan amaçlar ve hukuka uygunluk sebepleri uyarınca aktarılmaktadır.

Tablo-2

Aktarım Amacı

Hukuka Uygunluk Sebebi

Alıcı Grubu

Ücretin tahsil edilmesi 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. (md.5/2(c))

Tedarikçi (Aracı Ödeme Hizmeti Sağlayıcı)

Eğitim katılımcılarının iş olanakları açısından değerlendirilmesi

Açık Rıza 

Gerçek kişisel veya özel hukuk tüzel kişileri (Potansiyel işverenler)

Gantek, kişisel verilerinizi yukarıdaki amaçlar haricinde, açık rızanız alınmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacağını taahhüt eder.

2.2. Yurt Dışı Aktarım

Şirketimiz yukarıda sayılan kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca işlenir ve her hâlükârda yasal sürenin sonuna kadar muhafaza edilir. Saklama süresinin sona ermesinin ardından kişisel verileriniz Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerinize, yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Şirketimiz fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

4. Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; (d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5. Talepleriniz

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebinizin olması halinde kvkk@gantek.com adresinden Şirketimize başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri cevabı yazımızda belirtilecektir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olmadığını, eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız ilgili kişisel verinize/verilerinize ilişkin değişiklik bildirimleriniz için lütfen derhal kvkk@gantek.com adresinden Şirketimiz ile irtibata geçiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Güncellemeleri kvkk@gantek.com adresinden takip edebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

MERSİS Numarası:

0389000269100019

Adres:

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi K Binası No:3 K.4-5 Beykoz İstanbul/Türkiye

E-posta:

kvkk@gantek.com

GANTEK TEKNOLOJİ BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCILARINA YÖNELİK AÇIK RIZA METNİ

Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Gantek”) Eğitim Programı Katılımcılarına ve Katılımcı Adaylarına Yönelik Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) okudum ve aşağıdaki tabloda seçerek onay verdiğim kişisel verilerimin aynı tabloda yer alan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde Şirket tarafından, Aydınlatma Metninde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlenmesini ve aktarılmasını kabul ediyorum.

İşbu Açık Rıza metni ile vermiş olduğum açık rıza beyanlarımı dilediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum.

İşlenme-Aktarılma  Amaçları

İşlenecek Kişisel Verilerim

Alıcı Grupları

Açık Rıza

Eğitim programının yürütülmesi 

 • Görsel ve işitsel kayıtlar (ses ve görüntü kaydı)

Aktarılmıyor

Kabul ediyorum.

Eğitim programları hakkında pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 

 • Kimlik bilgisi (isim, soy isim,)
 • İletişim bilgisi (telefon numarası, e-posta adresi)

Aktarılmıyor

Kabul ediyorum.

Eğitim katılımcılarının iş olanakları açısından değerlendirilmesi

 • Kimlik bilgisi (isim, soy isim)
 • İletişim bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası)
 • Mesleki deneyim bilgisi (çalışılan kurum, unvan)
 • Diğer (CV'de katılımcının kendi inisiyatifi doğrultusunda belirttiği diğer bilgiler)

Gerçek kişisel veya özel hukuk tüzel kişileri (Potansiyel işverenler)

Kabul ediyorum.